Пожалуйста, подождите...
19.11.2013 Коментарі та роз’яснення > Роздiл: ОФІЦІЙНІ Мінсоцполітики розглянуло особливості звільнення невідповідного працівника

Мінсоцполітики у листі № 306/13/116-13 зазначило, що для звільнення працівника у зв'язку з виявленою невідповідністю посаді важливо, щоб неналежне виконання ним трудових обов'язків було наслідком недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які свідчать про відсутність вини працівника в неналежному виконанні трудових обов'язків і не можуть бути підставою для його звільнення через систематичне невиконання обов'язків без поважних причин.

 

У разі прийняття рішення атестаційною комісією про невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі комісія може рекомендувати роботодавцеві перевести працівника за його згодою на іншу посаду, яка відповідатиме його професійному рівню, або направити на навчання з подальшою (не пізніше ніж через рік) повторною атестацією. Рекомендації комісії з відповідним обґрунтуванням доводяться до відома працівника у письмовій формі.

 

У разі відмови працівника від переведення на іншу посаду або від професійного навчання за рахунок коштів роботодавця роботодавець має право звільнити працівника відповідно до КЗпП.

 

Нижче наводиться текст листа:

 

Щодо звільнення у зв'язку з виявленою невідповідністю працівника виконуваній роботі або посаді, яку він займає


МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ

ПИСЬМО

от 22.07.2013 г. N 306/13/116-13

(Извлечение)

 

<...>

Пункт 2 ст. 40 Кодекса законов о труде Украины предусматривает возможность увольнения в связи с выявленным несоответствием работника выполняемой работе или должности, которую он занимает, из-за недостаточной квалификации или состояния здоровья, которые препятствуют продолжению данной работы.

 

Основанием для расторжения трудового договора является именно выявленное несоответствие. Выявленным несоответствием может быть некачественное выполнение работы, ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей по причинам недостаточной квалификации.

 

Для увольнения работника по п. 2 ст. 40 КЗоТ Украины важно, чтобы ненадлежащее исполнение работником трудовых обязанностей было последствием недостаточной квалификации или состояния здоровья, которые свидетельствуют об отсутствии вины работника в ненадлежащем исполнении трудовых обязанностей и не могут быть основанием для его увольнения по п. 3 ст. 40 КЗоТ Украины.

 

В соответствии со статьей 13 Закона Украины "О профессиональном развитии" аттестационная комиссия принимает решение о соответствии или несоответствии работника занимаемой должности или выполняемым работам.

 

В случае принятия решения аттестационной комиссией о несоответствии работника занимаемой должности или выполняемой работе комиссия может рекомендовать работодателю перевести работника с его согласия на другую должность или работу, соответствующую его профессиональному уровню, или направить на обучение с дальнейшей (не позднее чем через год) повторной аттестацией. Рекомендации комиссии с соответствующим обоснованием доводятся до сведения работника в письменной форме.

 

В случае отказа работника от перевода на другую должность или работу, которая соответствует его квалификационному уровню, или от профессионального обучения за счет средств работодателя работодатель имеет право уволить работника в соответствии с Кодексом законов о труде Украины.

 

Результаты аттестации могут быть обжалованы работником в порядке, установленном законодательством.

 

Директор Департамента А. Товстенко